florz

BRANDING & PRODUCT DESIGN
logo

מערכת ניהול לבנייני מגורים.
המערכת מיועדת לחברות ניהול ולוועדי בניינים.

הפרויקט
התמקדות במטרות

בתהליך העבודה על אפיון האפליקציה בצענו מחקר של אפליקציות דומות קיימות, הגדרנו את הפרסונות השונות של האפליקציה ויצרנו תסריטי משתמש שונים. תסריטי המשתמש בחנו רצפי פעילות שונים, תוך התמקדות במטרות אותן תרצה כל פרסונה לבצע בממשק. זאת על מנת ליצור חוקיות מובנת בתוך ממשק מורכב ורבוי מידע. מטרות אלו הומרו למודולים פונקציונאליים. התסריטים ורצפי הפעולות תורגמו למסכי ווירפריים המציגים את כל שלד הממשק.

במקביל לאפיון חווית המשתמש, מתבצע אפיון ופיתוח המותג עצמו, שכן גם ערכיו וזיהויו הויזואלי הם חלק מחווית המשתמש. לאחר גיבוש הקונספט העיצובי והגדרת הערכים הויזואליים והערכים העיצוביים-הפונקציונאליים, מתבצעת הטמעת השפה הגרפית באלמנטים השונים בממשק, תוך יצירת סטייל-גייד עיצובי המשמש את עיצוב מסכי הממשק כולו.

UX - אפיון חווית המשתמש - מסכי ווירפריים

UI - עיצוב מסכי ממשק אפליקציית הדסקטופ